Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

Godzina lekcyjna

Dzwonek 1

dla klas

3ap, 3bp, 3cp, 3dp, 3fp

2a, 2b,2dp,2e,

Dzwonek 2

dla klas

3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3fg,

1a, 1b, 1d, 1e, 0

1.

8.00 – 8.45

7.50 – 8.35

2.

8.55 – 9.40

8.45 – 9.30

3.

9.50 – 10.35

9.40 – 10.25

4.

10.45  - 11.30

10.35 – 11.20

5.

11.40 – 12.25

11.30 – 12.15

6.

12.35 – 13.20

12.25 – 13.10

7.

13.30 – 14.15

13.20 – 14.05

8.

14.25 – 15.10

14.15 – 15.00

9.

15.20 – 16.05

15.10 – 15.55

Uczniowie którzy ukończyli liceum mogą dodatkowo przystąpić do egzaminów maturalnych z literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpanii i uzyskać Titulo de Bachiller – hiszpańskie świadectwo maturalne.

titulo

 

Uzyskany w Polsce dyplom Titulo de Bachiller z jednej strony daje kandydatowi na studia w Hiszpanii dużo lepszy przelicznik punktowy niż rodowitym Hiszpanom (5:3), jest podstawą do ubiegania się o stypendia zwalniające z czesnego wielu uczelni hiszpańskich, w tym o pełne stypendium dla studentów z Polski na Uniwersytecie w Grenadzie, ale przede wszystkim na polskim rynku pracy traktowany jest jako najważniejszy atut przy naborze kadry menadżerskiej do firm w kapitałem hiszpańskim (Bank Santander, Zara, Budimex i inne). Argumentem przetargowym są tu nie tylko umiejętności językowe (poziom C1), ale również znajomość realiów i kultury iberyjskiej wyniesiona z lekcji literatury, historii i geografii kraju Cervantesa.

 

slownik

 

Absolwenci klas dwujęzycznych mają prawo zdawać wybrany przedmiot obowiązkowy i przedmioty dodatkowe w systemie dwujęzycznym, czyli takim, w którym część egzaminu odbywa się w drugim języku nauczania.

 

Egzamin z języka hiszpańskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych składa się z dwóch części:

a. ustnej, organizowanej w szkole i ocenianej przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,

b. pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Egzamin ustny sprawdza:

a. rozumienie tekstu czytanego,

b. umiejętność analizy struktury i treści tekstu,

c. umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat.

Egzamin trwa od 15 do 20 minut. Zdający losuje zestaw z zadaniem egzaminacyjnym. Na zapoznanie się z nim przeznacza się dodatkowo od 10 do 15 minut, nie wliczanych do czasu trwania egzaminu.

Egzamin pisemny sprawdza:

a. rozumienie ze słuchu,

b. rozumienie tekstu czytanego,

c. formułowanie wypowiedzi pisemnej z wykorzystaniem wiedzy językowo literackiej.

Egzamin pisemny trwa 240 minut i składa się z dwóch części:

a. część pierwsza trwa 90 minut (w tym 30 minut nagranie) i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego,

b. część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej sprawdzającej wiedzę językowo-literacką.

 

Niezdanie egzaminu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w pozostałej części.

 

Egzamin dla absolwentów ubiegających się o Título de Bachiller składa się z dwóch części:

a) część pierwsza jest zdawana w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu (geografia, historia, historia sztuki) na wybranym poziomie, zamieszczonym w informatorze standardowym dla danego przedmiotu;

b) część druga jest zdawana w drugim języku nauczania, trwa 240 minut i polega na rozwiązaniu arkusza z wybranego przedmiotu.

 

GEOGRAFIA

Egzamin polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających znajomość oraz rozumienie faktów, pojęć, prawidłowości i teorii, a także umiejętność przedstawiania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów z wykorzystaniem dołączonych do zadań map, tabel statystycznych, przekrojów, schematów, tekstów źródłowych itp.

Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwarte obejmujące zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego.

 

HISTORIA

Egzamin polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających umiejętność pracy z materiałem źródłowym oraz umiejętność formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej.

W tej części egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny z różnorodnymi źródłami wiedzy historycznej (źródła pisane do ok. 350 słów, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne i inne), które podejmują wybrane zagadnienie z historii powszechnej. Arkusz egzaminacyjny zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda – fałsz”) i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi na pytania do podanych źródeł informacji. Nieliczne zadania mogą odwoływać się do wiedzy poza źródłowej. Ostatnie zadanie w arkuszu egzaminacyjnym ma charakter podsumowujący i polega na zredagowaniu krótkiego spójnego tekstu do ok. 150 słów. Temat, zaproponowany w zadaniu, jest zgodny z zagadnieniem głównym arkusza i może nawiązywać do zamieszczonych materiałów źródłowych.

Zadania sprawdzają umiejętności opisane w standardach z historii dla poziomu podstawowego.

ZŁOTA SZKOŁA 2021

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

200745116_494230238356988_2436813321850677196_n.jpg

XIV LO